Den 19 maj håller Malmö Royal Roller Derby årsmöte i lokalerna vid träningshallen på Kopparbergsgatan 8. Alla medlemmar hälsas varmt välkomna klockan 13 då årsmötesförhandlingarna börjar. Möteshandlingar läggs upp Facebookgruppen “Malmö Royals medlemmar” minst en vecka innan mötet. Efter årsmötet hålls konstituerande möte med den valda styrelsen. 

 

Dagordning för årsmöte

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Verksamhets- och förvaltningsberättelse

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

10. Fastställande av medlemsavgift.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

12. Val av styrelse

a) Val av föreningens ordförande för en tid av ett, alternativt två år.

b) Val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett, alternativt två år.

13. Val av valberedning och sammankallande till denna.

14. Övriga frågor. Beslut i fråga av större betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till möte.