Det är dags att hålla ett (visserligen försenat) årsmöte för Malmö Royal Roller Derby. Styrelsen föreslår att årsmötet då beslutar om nedläggning av föreningen (se tidigare meddelande från styrelsen) samt hur föreningens tillgångar ska disponeras. Alla som är medlemmar har rösträtt. Medlemsavgiften är 200 kr och betalas till via Swish till 123 371 19 75 eller Bankgiro 172-3832.

Föreningen vill också bjuda alla tidigare och nuvarande medlemmar att efter årsmötet fira föreningen över en gemensam måltid. Skicka ett mail till info@malmoroyals.se om du är intresserad av att delta!

Dagordning för årsmöte för Malmö Royal Roller Derby

Datum: 2022-09-24

Tid: 14.00

Plats: Malmö Roller Derby, Kopparbergsgatan 8

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Verksamhets- och förvaltningsberättelse
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  1. Styrelsens förslag om upplösning av föreningen. Beslutsfråga.
  2. Styrelsens förslag om disponering av föreningens tillgångar vid nedläggning. 
 10. Fastställande av medlemsavgift.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 12. Val av styrelse
  1. Val av föreningens ordförande för en tid av ett, alternativt två år.
  2. Val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett, alternativt två år.
  3. Val av revisor för en tid av ett år.
 13. Val av valberedning och sammankallande till denna.
 14. Övriga frågor. Beslut i fråga av större betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till möte.